ارزش تاریخ

تاریخ برای خودشناسی انسان است...ارزش تاریخ آن است که به ما می آموزد انسان چه کرده است و به این ترتیب انسان چیست.

کتاب مفهوم کلی تاریخ، اثر کالینگوود، ترجمه علی اکبر مهدیان، ص ١٨

/ 1 نظر / 14 بازدید
احمد بن رضا خالوحسین دشتی از بردخون بوشهر

تاریخ آینه ای است که چهره انسانها را همانطوری که هست نمایان می کند وقایع تاریخی ریشه در فطرت انسانها دارد چون امیال و آرزوههای انسانها متنوع و نامحدود است پس وقایع تاریخی نیز در همه زمینه های ابعاد وجودی انسانها شکل می گیرد این وقایع می تواند مثبت و گاه منفی و یا ویرانگری باشد