گمشده دنیای اسلام

پیامبر اکرم الگو و اسوه مسلمانان بود. آنان سخنان او را می شنیدند و به اعمال و رفتارش می نگریستند و از آن سرمشق می گرفتند. بر این اساس بود که کار اسلام رونق گرفت و مسلمانان از رقیبانشان پیشی گرفتند. اما نکته عجیب آنکه هر چه زمانه جلوتر آمد، به رغم تلقین و تکرار نام آن حضرت، سیره و سنت ایشان فراموش شد و مسلمانان بیش از پیامبر، از سخنان و رفتار شخصیت های دیگر پیروی کردند. به نظر می رسد ریشه مشکلات فعلی دنیای اسلام نیز همین است که مسلمانان چندان که در پی رهبران فکری، اجتماعی و سیاسی خویش افتاده اند، از سیره و سنت پیامبر الگو نمی گیرند. به گمان من برای فائق شدن بر تشتت موجود در دنیای اسلام، ضعف و فتور معنوی حاکم بر آن، بی اخلاقی ها، انحرافات، سرخوردگی ها و بی ثباتی ها، مسلمانان تنها یک راه در پیش رو دارند و آن مسلمانی ورزیدن به شیوه و سنت پیامبر است. جز این هیچ راهی برای اصلاح نابهنجاری های دنیای اسلام قرین توفیق نخواهد بود. امروز گمشده بزرگ جامعه اسلامی، پیامبر اکرم است. اگر مسلمانان او را یافتند و یک بار دیگر از سخن و عملش پیروی کردند، می توانند به رفع مشکلات خود امیدوار باشند، در صورت عدم تحقق این موضوع، در بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است.  راه ها و روش های دیگر، توانایی حل مشکلات بزرگ دنیای اسلام را ندارند و خود گاهی به مشکلی تازه تبدیل می گردند. بنابراین مسلمانان برای خروج از اوضاع نابسامان خود راهی ندارند بجز: 1. شناخت پیامبر 2. مسلمانی کردن به شیوه آن حضرت.     

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهدیخانی

با عرض سلام و اردات. متأسفانه در بسیاری موارد گفتار و رفتار رهبران فکری، اجتماعی و سیاسی را به جای سیره و سنت پیامبر معرفی کرده اند و به نوعی«شناخت آن حضرت را از مغزهای ما برده‌اند»

یان سباستین

کسی باید باشد که اصول رفتاری آن حضرت را با مصادیق رفتاری امروز تطابق دهد. ضمنا استاد! این جا همه خودشان را محمد (ص) می دانند! کوچک و بزرگ! مرد و زن! این جوری الگوها زیاد می شوند.