شعر شفایی

 انواع مراکز آموزش عالی در کشور در طی سالهای گذشته رشد قارچ گونه ای داشته است. عمومی شدن علم و گسترش دانش نیکو و شایسته است، اما نه با چنین ساختار و عیوب و نواقصی که این مراکز دچار آن هستند.

گاهی سر کلاس به دانشجویان می گویم: بعید است شما در دنیا خیابانی پیدا کنید مثل بولوار وکیل آباد تا حوالی تقی آباد مشهد که در حاشیه و کوچه ها و خیابان های فرعی اش این تعداد دانشگاه؟ وجود داشته باشد. یکی دو بار هم مناسب حال به یاد این شعر شفایی اصفهانی، شاعر معاصر شاه عباس صفوی، افتاده و آن را خوانده ام:

هر کوچه معلمی ستاده

هر گام فلاطنی فتاده

اوباش مجسطی آفرین اند

اطفال شفا در آستین اند

 

توضیحات:

در مصرع 1 منظور از "معلم" ارسطوست که به معلم اول مشهور است.

در مصرع 2 منظور از "فلاطن" افلاطون است.

در مصرع 3  "مجسطی" نام کتاب مشهور نجومی بطلمیوس است.

در مصرع 4 "شفا" نام کتاب مشهور فلسفی ابن سیناست.

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ورنوس (بی ادعا ترین کارمند خاورمیانه)

ما که در دانشگاه فردوسی درس خواندیم و در محضر استاد قنوات تلمذ نمودیم ،حال و وصف و روزمان این است وای به حال ...

ط.ع

سلام ....ادامه آن نامه ناتمام.... آری می گفتم امروز بیش از هر زمان دیگری احساسی از سرخوشی تازگی و طراوت را در درونم احساس می کنم و این همه را به شما مدیونم حرف هایی از جنسی دیگر را در ماهروز فراموش نکنیدحق یارتان