گستره تاریخ

١. روزنه ای به تاریخ

٢. تاریخ معاصر ایران

٣. افقهای تاریخ اسلام

در بخش اول گفتگوهایی با تاریخنگاران مشهوری مانند محمد ابراهیم باستانی پاریزی، عبدالحسین نوایی، عباس زریاب خویی، ناصر تکمیل همایون و چند تن دیگر مندرج است. در بخش دوم می توان مصاحبه هایی با عبدالهادی حائری، محمد جواد شیخ الاسلامی، احمد احرار، محمد ترکمان، عبدالله شهبازی و چند تن دیگر را مطالعه کرد. بخش سوم نیز در برگیرنده متن گفتگوهایی با سید جعفر شهیدی، سید محمد ثقفی، عباس زریاب خویی، محمد جواد مشکور، هادی عالم زاده، محمود مهدوی دامغانی و چند تاریخنویس معاصر دیگر است.

در تمامی این گفتگوها مطالبی مفید و خواندنی مطرح شده که سوالات مناسب و آگاهی مصاحبه کننده به موضوعات مورد بحث نیز، بر کیفیت آنها افزوده است. به عنوان نمونه مطالبی که مرحوم دکتر عباس زریاب خویی در دو مصاحبه خود مطرح کرده اند، بسیار مفید و خواندنی هستند. از دیگر نقاط قوت این کتاب ویراستاری مناسب متن گفتگوهاست. مطالعه این کتاب را برای همه علاقمندان به تاریخ مفید می دانم.  

/ 0 نظر / 9 بازدید