جهلِ لازم!

« جهل نخستین لازمه تاریخنویس است، جهلی که [ موضوعات تاریخی را ] ساده و روشن می کند، می گزیند و از قلم می اندازد».

 

تاریخ چیست، ئی. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، ص 41-40 به نقل از لین استرچی

/ 3 نظر / 6 بازدید
دانشجو

کاش متن اصلی اش را هم می گذاشتید. با این ترجمه دشوار بتوان به نتیجه ی صحیح و کامل رسید.

نمی دانم درست است یا نه اما من یک جور بی طرفی لازمه ی تاریخ نویس شایسته را در این جمله می بینم.