پیامی از یک دوست

 سلام. با توجه به حوادث این روزها هیچ ایرانی نیست که تحت تاثیر قرار نگرفته باشد و درباره آنها فکر نکند اما لازم نیست که خیلی این حوادث را از جنبه های احساسی بررسی کنیم. یکی از حوادثی که در این روزهاخیلی بر همه تاثیر گذار بود کشته شدن و زندانی شدن هموطنانمان بود. به نظرم اگر برای ما خیلی مهم است که انسانی بی دلیل کشته نشود یا بی دلیل زندانی نشود باید این مسئله را به صورت منطقی دنبال کنیم. جان انسان ها فقط از 22 خرداد به بعد نباید اهمیت داشته باشد و این توجه باید خصلتی پایدار باشد و به نظرم توجه به مسائل فرهنگی و سواد این حساسیت ها را به صورت منطقی ثابت و پایدار می کند. کاری که اهل علم و فرهنگ باید انجام دهند همین ارتقا فرهنگی است تا پیامد آن چیزی باشد که امروزه بسیاری از مردم آرزوی آن را دارند و این روزها برای به دست آوردنش با تمام احساسات به سوی آن در حرکت هستند.
بنده تلاش شما را در پیشرفت مسائل فرهنگی ستایش می کنم و می دانم که نتیجه آن بسیار سازنده و تاثیر گذار خواهد بود و شاید خیلی بیشتر از فعالیت هایی که در این روزها مورد پسند است برای ایران مفید واقع شود.

من می خواهم مقایسه ای بین توجه مردم به جان هموطنانشان در این 40روز اخیر با همین روزها در سال قبل یا دو سه سال قبل داشته باشم. در فصل سفرهایتابستانی در ایران چند هزار نفر به خاطر حوادث رانندگی و غرق شدن در آب جانشان رااز دست داده اند و هر سال هم این قضیه تکرار می شود؟ تا جایی که من خبر دارمسالیانه بیش از 20 هزار نفر در این حوادث و حوادث مشابه جانشان را از دست می دهند. چرا از دست دادن این همه جان انسان ها تاکنون باعث نشده است که کسی اعتصاب غذا کندیا مردم زنجیره انسانی تشکیل دهند یا به سازمان ملل نامه بنویسند و درخواست کنندبرای کمک به آنها کاری کند؟ مگر جان هایی که در طی این مدت به خاطر این حوادث ازدست رفته کمتر اهمیت دارد؟ در اینجا است که ما شاهد یک تناقض اساسی بین اهمیت دادنبه کشته شدن افراد هستیم. به نظرم این روزها جان انسان ها ممکن است بیشتر از قبلاهمیت داشته باشد اما در کل باعث نمی شود آن دیدگاه کلی ما ایرانی ها نسبت به حقوقانسانی و حقوق اجتماعی و شهروندی که یک مثالش را در بالا زدم دچار تحولات چشمگیریشود مگر اینکه افرادی اهل فرهنگ و منطق و انسانیت به صورت پیوسته کار کنند و باعثارتقاء سطح دیدگاه ها و فرهنگ و باورهای اجتماع خود شوند . من فکر می کنم حرکتی کهافرادی مثل شما در ارتباط با ارتقاء فرهنگی دارند بسیار مفید تر از حرکت های شتابزده و احساسی می تواند به تحقق یک جامعه مدنی و رعایت حقوق انسانی منجر شود. بهعقیده اینجانب بیشتر از این به افرادی این چنین در جامعه ایرانیان احتیاج هست و نهتنها در این روزهای آشوب زده بلکه در تمام زمان ها باید از چنین افرادی حمایت شود وقدر کارهای مفیدی که در این راه انجام داده اند دانسته شود

راستش را بخواهید مندر زندگی ام اصولی دارم که شاید تا حدودی باعث روشن تر شدن نظراتم در بالا شود وفکر می کنم برای سازندگی و تمدن هم می تواند کمک کند. پیشاپیش این نکته را یادآوریکنم که استفاده از لحن امری در این اصول به خود اینجانب بر می گردد . در واقع دراین جملات مخاطب خودم هستم و حمل بر توهین نشود:

١. به قوانین ساده بایداهمیت داد. سادگی بهتر است.

٢. توجه به ظواهر نکن و بر روی عمق هر چیزی سرمایهگذاری کن چرا که در طولانی مدت نتیجه بهتری خواهد داشت.

٣ .پیوسته و آهسته حرکتکن زیرا که باعث می شود در انتخاب و توجه به تمام گزینه های موجود وقت کافی داشتهباشی. به عبارت دیگر حرکت آهسته و پیوسته باعث می شود تمام گزینه های موجود دیدهشود و انتخاب درست تری حاصل شود.

۴. اول نگهداری بعد سازندگی. متاسفانه این تفکررواج دارد که برای سازندگی خیلی از سرمایه ها را بی دلیل هدر می دهند و سعی نمیکنند که سازندگی را به سمتی هدایت کنند که دارای تخریب های کمتری باشد.

۵ . درفرهنگ ما ایرانی ها نکته ای است که من همیشه از رعایت آن پرهیز میکنم: آنچه که الگوهاو بیشتر مردم جامعه انجام می دهند تو انجام نده چون پیوستن به این جمعیت تو را ازدرست فکر کردن باز می دارد و احساسات تو را انقدر تحریک می کند که نمی توانی تصمیمدرستی بگیری. در مکان هایی که خلوت است ( منظورم از مکان فقط مکان فیزیکی نیست بلکهبه توجه ها و باورها و دیدگا ها هم مربوط می شود ) تو می توانی ظرفیت های بالایی رابرای کشف پیدا کنی.البته این مکان های خلوت در چار چوب اصول مدنیت و انسانیت است و نه برضد آن. در آن جاهایی که ضد اصول مدنیت است خلوتی و نبودن افراد خیلی مفید تر خواهدبود.

۶. اگر با یک کار می توانی چند هدف را پوشش دهی آن کار بنا بر اصول بهره وریارزش بیشتری برای انجام دادن دارد. پس اولویت بندی را بر این اساس رعایت کن.

٧. انجامدادن یک کار خوب و سنجیده بهتر از انجام چند کار متوسط است.به عبارتی همان ضربالمثل : یک ده آباد بهتر از چند شهر خراب است.

٨. کشف بین رابطه های درست امکاناتو نقاط قوت و پیدا کردن رابطه های جدید. این نقاط بهره وری یک سیستم را بالا می برد. این سیستم می تواند یک نظام فکری باشد ، نظام اقتصادی ، نظام فیزیکی یا هر چیزدیگری باشد .

. ٩ درنهایت فکر نکن تمام برنامه ریزی ات درست است و با تمام نیروسعی نکن برنامه هایت را انجام بدهی چون تو را از دیگر اتفاقات موجود در زندگیغافل می کند. همیشه میزانی از فی البداهه رفتار کردن و تصمیم گرفتن مفید است چونوقتی اصول درست باشند پیامد ها هم مثبت خواهند بود و برای همین در امور اتفاقی همنتایج خوبی در پی خواهد داشت. ما خیلی محدودتر از امکانات و شرایطی هستیم که دراطرافمان وجود دارد. شانس ها مانند جریان هوا در اطراف ما وجود دارند و آنهایی کهبا هوشیاری بادبانی برپا می کنند تا از این جریانات استفاده درستی بکنند خیلی جلوتراز افرادی خواهند بود که فقط با تکیه بر قدرت ماهیچه های خود می خواهند پارو بزنندو به جلو بروند.

/ 6 نظر / 5 بازدید
سمانه رهبرنیا

سلام.بامطالعه اصول زندگی اقای صدقی سوالات زیادی درذهنم شکل گرفت.امیدوارم این سوالات رابه حساب کنجکاوی های دانشجوازاستادبگذاریدوجسارتم راببخشایید. _ایا فرقی بین کسی که درراه دفاع ازآرمانهایش کشته می شود با کسی که به خاطربی احتیاطی درحین رانندگی باجان خود وبقیه بازی میکند نیست؟برای بی احتیاطی چنین کسی باید زنجیرانسانی تشکیل داد؟کاش ازنزدیک شاهد می بودید نه اینکه اخباردور ونزدیک با اهداف سیاسی خاص به هرحال شما رامتاثر کند. _ایا همیشه باید اهسته وپیوسته حرکت کرد,یابسته به شرایط باید سریع یا کند عمل کرد؟شما طرفدار عملکرد امام حسن اید یا امام حسین؟ _ایا خلاف جهت حرکت کردن ودرخلوت تفکر کردن سودمند خواهد بود؟ _ایا در مورداصول مدنیت هم باید دور ازاندیشه جمعی تفکر کرد؟ درنهایت به نظرمن وقتی میتوانیم نام اصول به شماری ازنظرات بدهیم که ازمواضع گوناگون خدشه ای به ان وارد نشود چون قطعا اصول مطلق هستند نه نسبی. ودرنهایت تر , با بند نهم اصول ایشان موافق ترم.اصل نهم پارادوکس زیادی با سایراصول ایشان داردوسایراصول ایشان راتحت شعاع قرارمیدهد.

قنوات

سرکار خانم امینی. اولا که پیام شما ناقص به دست من رسید. به این دلیل که حجم پیام ها باید از کلمات معدودی بیشتر نشود. ثانیا لحن پیام شما را نمی پسندم. همه ما حق داریم با نظرات یکدیگر مخالف باشیم. اما ابراز مخالفت و نقد نظرات دیگران یک چیز است و تندروی و حمله و هجوم چیزی دیگر. خواهش می کنم نقد خود را در قالب کلمات مناسب تری ارسال کنید تا امکان درج آن وجود داشته باشد. از توجه شما سپاسگزارم. قنوات

درود برشما وبازديدکننده گان محترم وبلاگتان تاجائی که من دريافته ام عقل واحساس دو پديده ی طبيعی ومکمل برای انسان ميباشد همانگونه که دست وپا هستند .کمتر پيش می ايد که کسی نسبت به لازم وملزوم بودن دست وپا ترديد داشته باشد. ولی درباره عقل واحساس چالش وجود دارد که به فرهنگ اجتمائی بر ميگردد.اگر در جامعه ای احساسات بيش از خرد پرورانده شود ودر تناقض با خرد قرار گيرد.ان جامع دچار هزينه بالا وبا زيافت پائين ميشود اگر به احساسات توجه نشود جامعه دچار رخوت ميشود. ازاين روی تنوع بين افراد موجب کمال جامعه ميگردد. گاهی کارگردانان جامعه نياز به احساسات قوی جامعه دارندوبا استفاده از امکانات خود به ان دامن ميزنند و بلعکس .ولی در هيچ حالتی نبايد ايندو يکديگر را نفی کنند . اگر در جامعه ی چنين گردد ميبايست به دنبال علت بيماری ان جامعه گشت.

بنجامین البرزی

سلام از این که بخواهم در یک جامعه ی با تربیت زندگی کنم تقریبا دارم نا امید می شوم.اما متانت و ادب شما قابل پرستیدن است البته نه به شکل آن دوست مشترکمان که به حضرت سردبیر سجده کرد بلکه هر کسی به شیوه ی خودش هم موسی هم شبان.اما چند نکته را برای تبادل نظر با شما می نویسم.همیشه این برایم جالب بود چرا در یک دبیرستان دخترانه وقتی یک دختر شرارت می کند چهره می شود و در یک دبیرستان پسرانه یک پسر مطالعه کند بر سر زبان ها می افتد.بنده چندین و چند چیز نقیض هم دارم.در دبیرستان مطالعه می کردم اما تقریبا شرور ترین فرد دبیرستانمان نیز بودم.و جالب این جاست که تازه گی ها وقتی دوستان و هم کلاسی هایم را می بینم آن ها جهت تداعی خاطرات چنین و چنان می گویند می خندم و می پرسم واقعا راست می گویید؟من این طوری بودم؟و آن ها به واسطه ی رعایت ادب می گویند این تازه برخی از آن هاست اما فلانی تو باعث شدی من مثلا کتاب چنین گفت زرتشت نیچه را بخوانم.وبا ادامه می دهد که تو سبب شدی من شاملو را بشناسم و اخوان بخوانم.دلیل این روایت تعریف و تمجید از خودم نیست بلکه باز نگاری های مستندی ست که دلالت های غیر مستندی را در خودش نهفته دارد.من همیشه و در

الهه امینی 1

آقای صدقی. سلام اشکال شما به اعتراض به وقایع اخیر (اعتصاب غذا و نامه نوشتن و...) از آنجا ناشی میشود که تنها مرگ را در نظر میگیرید و چگونه مردن و چرای آن را از یاد برده اید. کشته شدن جوانی بی سلاح که بر او تیراندازی شده و به خاطر آنکه خواهان آزادی بوده و در راه حقوق انسانی خود قدم بر میداشته, با کشته شدن در یک سفر تابستانی و غرق شدن در حال خوشگذرانی, تفاوت بسیار دارد. مادرانی که بیخبر از وضعیت فرزندان خود هستند و پس از چند هفته جسد آنها را تحویل میگیرند با آنچه شما میگویید تفاوت بسیار دارد. (ادامه دارد...)

الهه امینی 2

شکنجه های فرزندان همین سرزمین به دلیل سردادن ندای آزادی با مرگ بر اثر سهل انگاری فرد و تصادف با اتومبیل تفاوت بسیار دارد. اینهاست که باعث شده حساسیت وقایع این 40 روز و کشته های آنها اینقدر با اهمیت شود و باعث اعتصاب غذا و دادن نامه ها شود. این پیام ایرانیان است که در دنیا پیچیده و جهان را به تحسین واداشته است و استقامت ایرانیان مثال زدنی شده است نه غرق شدن در دریا... آری. این روزها روزهای عادی نیست و همچنین وقایع آن.... با آرزوی موفقیت